Βασικές Αρχές

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Αθλητικών & Γυμναστικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) αναγνωρίζει ως θεμελιώδες το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε φυσικού προσώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΑΣ, ως ‘Υπεύθυνος Επεξεργασίας’, ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού ως ‘GDPR’) και της κείμενης Νομοθεσίας, σεβόμενος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά τους δεδομένα:
– συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί καταγράφονται στο αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας που ο ΣΕΓΑΣ τηρεί
– τυγχάνουν νόμιμης, θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, επί τη βάσει της συγκατάθεσης, της άσκησης έννομου συμφέροντος, της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων ή της εκτέλεσης σύμβασης
– αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο ούτως ώστε να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητά τους.

Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΣΕΓΑΣ, οι συνεργάτες, οι εθελοντές, καθώς και τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του ΣΕΓΑΣ, δεσμεύονται συμβατικά για τη συμμόρφωσή τους με το προαναφερόμενο πλαίσιο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τήρηση αρχείων με αποτελέσματα αγώνων και επιδόσεις αθλητών, για σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς και πληροφόρησης του φίλαθλου κοινού, εμπίπτει στο πεδίο άσκησης του έννομου συμφέροντος του ΣΕΓΑΣ ο οποίος αποτελεί τον επίσημο θεσμικό φορέα για την καλλιέργεια του Στίβου στη χώρα μας από το 1897.

Κατηγορίες Υποκειμένων

Οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον ΣΕΓΑΣ, περιλαμβάνουν:
(i) αθλητές (εγγεγραμμένους σε αθλητικά σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας),
(ii) ανεξάρτητους δρομείς (συμμετέχοντες σε αγώνες δρόμου ανοικτούς στο κοινό),
(iii) προπονητές,
(iv) ιατρούς και φυσιοθεραπευτές,
(v) εργαζόμενους (μόνιμους και συμβασιούχους),
(vi) μέλη οικογένειας εργαζομένων,
(vii) υποψήφιους εργαζόμενους,
(viii) εθελοντές,
(ix) κριτές,
(x) προμηθευτές / συνεργάτες (ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις),
(xi) στελέχη επιχειρήσεων (προμηθευτών, χορηγών, κλπ.),
(xii) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας,
(xiii) παράγοντες αθλητικών σωματείων και θεσμικών φορέων,
(xiv) δημοσιογράφους,
(xv) φιλάθλους, και άλλους ιδιώτες.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΣΕΓΑΣ επεξεργάζεται, αναλόγως της ιδιότητας που φέρει κάθε φυσικό πρόσωπο, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
α) Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ),
β) Βασικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία),
γ) Επωνυμία αθλητικού σωματείου,
δ) Δεδομένα αθλητικών επιδόσεων,
ε) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. Email, αριθμός τηλεφώνου),
στ) Οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, κόστος εγγραφής) – σημειώνεται ότι στην περίπτωση πληρωμής του αντίτιμου συμμετοχής σε αγώνα μέσω πιστωτικής κάρτας, ο ΣΕΓΑΣ δεν επεξεργάζεται καμία πληροφορία που σχετίζεται με την κάρτα σας,
ζ) Δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφία, βίντεο),
η) Δεδομένα ειδικής κατηγορίας (π.χ. δεδομένα υγείας).

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων διατηρούνται για τους σκοπούς του ΣΕΓΑΣ ως εξής:

  1. Για τα υποκείμενα των κατηγοριών (i) και (ii), όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για την κατάρτιση αποτελεσμάτων αγώνων και συγκεκριμένα το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η εθνικότητα και η ημερομηνία εγγραφής του αθλητή ή δρομέα, τηρούνται χωρίς διαγραφή για λόγους ιστορικότητας των αγώνων του ΣΕΓΑΣ, για την διεξαγωγή των οποίων ο μόνος αρμόδιος φορέας είναι ο ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με το νόμο 2725/1999. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, διατηρούνται έως τρία (3) χρόνια μετά από την τελευταία συμμετοχή του αθλητή ή του δρομέα σε αγώνες του ΣΕΓΑΣ
  2. Για τα υποκείμενα των κατηγοριών (iii) έως (vi) τα δεδομένα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιπλέον για πέντε (5) χρόνια
  3. Για τα υποκείμενα των κατηγοριών (vii) έως (xv) τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και τρία (3) χρόνια μετά την λήξη της.

 

Μεταφορά Δεδομένων εκτός ΕΕ

Σκοπός μας είναι να περιορίσουμε τη διαβίβαση δεδομένων μόνο σε χώρες οι οποίες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προορισμοί που παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εδώ μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
Παραταύτα, λόγω της παγκόσμιας διάστασης των εκδηλώσεων στίβου και στο πλαίσιο της συμμετοχής αθλητών, προπονητών και μελών της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ σε επίσημες αποστολές, ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 49 (Παρ.1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
– πρόσβασης στα στοιχεία σας,
– διόρθωσης των στοιχείων σας, σε περιπτώσεις που τα τηρούμενα εκ μέρους της Ομοσπονδίας είναι λανθασμένα ή ελλιπή,
– αιτήματος για τη διαγραφή των δεδομένων σας (‘δικαίωμα στη λήθη’), εφόσον δεν υπάρχει σχετιζόμενη νομική υποχρέωση ή αξίωση εκ μέρους της Ομοσπονδίας, και τα δεδομένα αυτά δεν σχετίζονται με τα επίσημα αποτελέσματα αγώνων,
– ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκατάθεση αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που συμμετέχετε σε αγώνες ελεύθερης αγωνιστικής συμμετοχής για το κοινό, το αίτημά σας αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων όπως αυτά αναφέρονται στην αντίστοιχη αίτηση εγγραφής η οποία και θα πρέπει να αναγιγνώσκεται με προσοχή,
– εναντίωσης στην επεξεργασία για συγκεκριμένο λόγο,
– περιορισμού της επεξεργασίας,
– αιτήματος μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να απευθύνετε το σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ΣΕΓΑΣ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος κειμένου (βλ. Επικοινωνία). Η απάντησή μας θα παρέχεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, με εξαίρεση την περίπτωση όπου ενδεχομένως να απαιτηθεί παράταση έως δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθμού ανάλογων αιτημάτων, οπότε και θα έχετε εγκαίρως ενημερωθεί σχετικά.
Εάν δεν λάβετε απάντηση σε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Πολιτική Cookies

O παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί “cookies” με σκοπό τη διευκόλυνση και βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας από τον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας (web page server). Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα, ούτε να μεταφέρουν ιούς στη συσκευή σας. Τα cookies που αντιστοιχίζονται στη συσκευή σας είναι μοναδικά και μπορούν να αναγνωσθούν μόνο από τον εξυπηρετητή ο οποίος τα εξέδωσε.
Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χρησιμοποιούνται λειτουργικά (functional) cookies τα οποία αναγνώσκονται από τον ίδιο τον ΣΕΓΑΣ, καθώς και cookies τρίτων (third party) τα οποία αφορούν σε στατιστικά χρήσης (Google research & analytic cookies) και πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook cookies).
Τα περισσότερα προγράμματα διαδικτυακής πλοήγησης (web browsers) δέχονται αυτομάτως τα cookies, αλλά παρέχουν με εύκολο τρόπο τη δυνατότητα ρύθμισης για την απενεργοποίηση των cookies εφόσον το επιθυμείτε. Στην περίπτωση μη αποδοχής των cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των ιδιοτήτων αλληλεπίδρασης που σας προσφέρει το επισκεπτόμενο site. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των cookies, μπορείτε να αντλήσετε εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2

Τροποποιήσεις του παρόντος

Ο ΣΕΓΑΣ θα επικαιροποιεί κατά περίπτωση το παρόν κείμενο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε αυτό να αντανακλά πιθανές μεταβολές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες του, ή στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή/και στον τρόπο επικοινωνίας του με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η επισκόπηση του παρόντος κειμένου σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι μία χρήσιμη πρακτική που θα σας επιτρέπει να έχετε την πιο πρόσφατη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται στην Ομοσπονδία.

Επικοινωνία

Ο ΣΕΓΑΣ καλωσορίζει ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.